Privacy Statement.

 

De Nederlandse Oud Duitse Herdershonden Vereniging, gevestigd aan Kriegerstraat 16 5361JB te Grave, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De Nederlandse Oud Duitse Herdershonden Vereniging (NODHV)

Witte Molenweg 

5384 JA Heesch

 

S. Pulley is de Functionaris Gegevensbescherming van de NODHV,

Zij is te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Persoonsgegevens welke wij verwerken:

De NODHV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor -en achternaam - -Adresgegevens -Telefoonnummer -E-mailadres -Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld;  d.m.v. 

correspondentie en telefonisch onderhoud.

Gegevens over uw activiteiten op onze website/facebook-pagina

Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

De NODHV verwerkt indien nodig de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: -gezondheid -gegevens van personen jonger dan 18 jaar. Als mede de gezondheid -gegevens van uw Oud Duitse Herder of Langstokhaar.

 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming, persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Voor de volgende doelen verwerken wij uw gegevens:

-Het uitvoeren/leveren van de door u gevraagde diensten/producten.

-Het afhandelen van uw betaling.

-Verzenden van onze nieuwsbrief en/of tijdschrift.

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 

Gezondheidgegevens worden bewaard om onze klanten in geval van noodzaak, de juiste zorg te kunnen verlenen en/of hulpdiensten juist te informeren.

 

 

De NODHV maakt alleen gebruik van persoonsgegevens welke geacht worden om haar werkzaamheden uit te voeren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

De NODHV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Mocht er een bedrijf nodig zijn welke uw gegevens in onze opdracht verwerkt, dan sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De NODHV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken:

De NODHV maakt geen gebruik van cookies of trackings-software op haar websites.

 

Gegevens inzien,  verwijderen of aanpassen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de NODHV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ

(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

De NODHV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze bestuursleden of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Medewerkers van de NODHV zijn verplicht om persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, geheim te houden.

Technische maatregelen die worden genomen:

Firewalls, virus-scanners en met wachtwoorden afgeschermde software alsmede het up-to-date houden van systemen.

Organisatorische maatregelen zijn o.a. het instrueren van medewerkers, het veilig opbergen van documenten in afgesloten ruimtes,en beveiligde toegang van apparatuur.

 

 

 

De NODHV zal toekomstige ontwikkelingen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming blijven volgen en indien nodig haar processen hierop aanpassen.

Tevens willen wij u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons